Advertentie vacature directeur per 1 juli

Vacature directeur


Profielschets directeur Stichting Museum Menkemaborg

Vacature 0,67 fte.

Stichting Museum Menkemaborg
Menkemaweg 2
9981 CV Uithuizen

ORGANISATIE EN CONTEXT
De Menkemaborg is een volledig ingericht huis met bijbehorende historische tuinen en singels waar een indrukwekkend beeld gegeven wordt van het leven en wonen op een Groninger borg in de 18de eeuw. De Stichting Museum Menkemaborg verzorgt namens de eigenaar, het Groninger Museum, de exploitatie en het beheer van het landgoed, waar jaarlijks gemiddeld vele tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland een bezoek komen brengen.
De Groninger Kunstraad heeft in haar advies aan de provincie in 2020 het volgende opgemerkt over de Menkemaborg. “De Menkemaborg is één van de belangrijke, historische borgen in Groningen. De borg verdient ondersteuning, maar op het gebied van vernieuwing en zichtbaarheid (bijvoorbeeld in publieksbereik, educatie en marketing) zou de stichting meer visie moeten ontwikkelen en meer gericht kunnen samenwerken.” Deze opdracht zal een belangrijk punt van aandacht zijn voor de nieuwe directeur.

PROFIEL
De directeur:
- heeft affiniteit met de geschiedenis van de borgen in Groningen;
- beschikt over een relevante HBO of academische opleiding (b.v. WO Kunst en cultuurwetenschappen of HBO Kunst en Cultuur)
- beschikt over relevante ervaring, bij voorkeur opgedaan in de museale wereld;
- is vertrouwd met cultureel ondernemerschap en heeft kennis en affiniteit met culturele marketing en communicatie;
- heeft kennis van groot onderhoud van een rijksmonument en is in staat hiervoor de financiële middelen te genereren;
- is zowel extern als intern een representatieve, enthousiasmerende, verbindende en inspirerende persoonlijkheid die helder communiceert;
- kan visie en beleid ontwikkelen, hierover heldere analyses en beleidsdocumenten produceren;
- heeft ervaring met de jaarlijkse planning- en controlcyclus van jaarplan, begroting en jaarrekening;
- gelooft in coachend leiderschap en is bereid om medewerkers eigen verantwoordelijkheid te geven in een kleine museumorganisatie die deels op continuïteit van de hoge kwaliteit gericht is en daarnaast vernieuwend wil zijn in samenhang met het nieuw te ontwikkelen concept van Huize Tocama;
- is in staat de intensieve samenwerking met de partners van de Stichting Museum Menkemaborg verder uit te bouwen en een voortrekkersrol te spelen in de samenwerking met andere musea;
- is in staat om gesprekspartner te zijn voor de besturen van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland en de relevante landelijke en regionale culturele instellingen;
- is bekend met het “culturele veld” en kan als ambassadeur van het museum revelante netwerken onderhouden en uitbouwen.
- is in staat met het bedrijfsleven/sponsoren een meerjarige duurzame relatie op te bouwen.

ONTWIKKELINGEN
De Stichting Museum Menkemaborg werkt op velerlei terreinen al samen met diverse instellingen en wil daarin ook meer dynamiek en mogelijkheden brengen.
Een hechte samenwerking is er met het Groninger Museum (GM), de eigenaar van de Menkemaborg. De collectie wordt jaarlijks in overleg met het GM aangepast aan de hand van de jaarthema’s. Landelijk wordt samengewerkt met 15 andere Nederlandse en Belgische kastelen onder de naam Topkastelen. De Menkemaborg is de enige vertegenwoordiger in dit samenwerkingsverband uit Noord-Nederland. Met Openluchtmuseum Het Hoogeland wordt samengewerkt o.a. in de marketing en PR. Met de andere borgen in Groningen wordt samengewerkt binnen het borgenplatform. De belangrijkste partners hiervan zijn Borg Verhildersum in Leens, de Fraeylemaborg in Slochteren en Borg Nienoord in Leek.
Het educatieve aanbod staat permanent op de agenda. De subsidie van de provincie Groningen wordt vierjaarlijks toegekend en dit is voor de periode 2021 – 2024 inmiddels vastgesteld. Met de gemeente Het Hoogeland bestaat er ook een structurele subsidierelatie.
Een belangrijke kans tot ontwikkeling en vernieuwing ligt bij Huize Tocama, de boerderij en rijksmonument gelegen naast de Menkemaborg. Hiervoor is een ambitieus plan in ontwikkeling die de Menkemaborg meer kansen gaat bieden op het terrein van kunst en cultuur en de ontvangst van grotere groepen met een bijpassende horecavoorziening op niveau. Ook voor de uitwerking van de planvorming van Huize Tocama wordt van de directeur toegevoegde waarde verwacht.

MANAGEMENT EN BELEID
Het algemeen bestuur van de Menkemaborg bestaat uit 9 leden, waarvan twee leden door het Groninger Museum worden voorgedragen en 1 lid namens de Vereniging Vrienden van de Menkemaborg. De overige leden zijn onafhankelijk en worden op basis van deskundigheid aangezocht. Het bestuur benoemt de directeur en het overige personeel in loondienst en ziet zowel toe op het formuleren en vaststellen van de doelstellingen en het jaarplan van het museum als het realiseren daarvan.
De directeur is primair verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding voor het bestuur en de dagelijkse aansturing van het museum en legt verantwoording af aan het bestuur.
Het vierjaarlijkse subsidietraject met de provincie en de jaarlijkse begrotings-, beleids- en productiecycli worden gerealiseerd binnen de gegeven kaders van tijd, geld en kwaliteit.
De directeur realiseert een goede informatievoorziening op de bereikte resultaten en trends.
De directeur geeft leiding aan een betrokken team met 3 vaste en ca. 8 seizoensmedewerkers met daarbij ca. 15-20 vrijwilligers, die in deeltijd werkzaam zijn voor de Menkemaborg. De directeur voert, stimuleert en onderhoudt een personeelsbeleid dat past bij de ontwikkeling van het museum.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De Stichting Museum Menkemaborg werkt voor haar personeelsbeleid samen met de Stichting Federatie Monumenten Organisaties. De benoeming is eerst in tijdelijke dienst voor een periode van een jaar. Na een jaar wordt gekeken of er een succesvolle match is voor het aangaan van een vaste verbintenis.
De arbeidsvoorwaarden voor de directeur zijn gebaseerd op de Museum CAO en worden door het bestuur vastgesteld. Uitgangspunt bij indiensttreding is salarisschaal 12 (min. 3653 - max 5087 bij een volledige werkweek) met een uitloopmogelijkheid naar schaal 13 (min € 3999 – max € 5769). Omvang van de functie bij indiensttreding: 0,67 fte, 24 uren uitgaande van een 36-urige werkweek (in overleg af te spreken). Voorkeurs ingangsdatum: 1 juli 2021.

MEER INFORMATIE
Voor inhoudelijke vragen en informatie over de sollicitatieprocedure kunt u op werkdagen na 17.00 uur contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer H.G. Hoek via 06 – 234 47 467.

SOLLICITEREN
U kunt uw persoonlijke brief met motivatie en curriculum vitae inzenden naar de Stichting Museum Menkemaborg, t.a.v. het bestuur. U kunt de brief en CV per mail insturen naar de secretaris van het bestuur, de heer H.G.A. Sienot, per adres h.sienot@ziggo.nl.

U kunt reageren tot en met donderdag 22 april 2021. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.
Sollicitaties die na deze datum binnenkomen worden in reserve genomen.
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
Het inwinnen van referenties en/of een assessment kan deel uit maken van de procedure.